Malý Velký strom je soukromá školka, kde jsou děti na principech waldorfské pedagogiky všestranně rozvíjeny. Waldorfská pedagogika nerozvíjí pouze intelekt, ale podporuje harmonický a celostní rozvoj dítěte, jeho myšlení, cítění a vůli. Děti jsou formovány prostředím – pobytem v přírodě, pohybem, rytmem tradic v průběhu roku, ale třeba i vyprávěním pohádek.

Člověk podle poznání Rudolfa Steinera, rakouského filozofa a zakladatele waldorfské pedagogiky prochází různými stádii svého vývoje. Základní rozdělení je na jednotlivá sedmiletí. Pro děti předškolního věku se tedy jedná o první sedmiletí. Hlavní roli ve výchově v tomto období hraje nápodoba. Děti zcela intuitivně dělají to, co vidí kolem sebe. V tomto věku děti daleko více reagují na naše činy než na „příkazy a zákazy.“ Naším cílem je vedle intelektu podporovat tvořivost, uvědomění si své výjimečnosti a odpovědnosti. Vytváříme sociální prostředí umožňující dětem nalézat sebe sama, rozvíjet touhu po vědění a spolupráci.

Výchovou, která vychází z této pedagogiky připravujeme děti pro život v naší rozmanité společnosti, aby se v dospělosti dokázaly svobodně rozhodovat na své životní cestě a zároveň nést za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Aby se cítily být součástí celku a „jinakosti“ druhých vnímaly jako dar, který může jejich životy obohatit. A tak do Malého Velkého stromu patří i děti s lehkým zdravotním postižením, protože právě ony mohou dát celému společenství další, na první pohled mnohdy neviditelný rozměr.

Součástí waldorfské školky je rytmus činností v průběhu dne, týdne, měsíce, roku. Celým rokem tak prochází děti naprosto přirozeným řádem. Získávají tak pocit jistoty.

Vše kolem nás se děje v rytmu – střídání ročních dob, střídání měsíců a změny dění v jednotlivých měsících, střídání dnů v týdnu a změny v kvalitě jednotlivých dnů, dne a noci až po nádech a výdech dětí samotných.

Slavení tradičních svátků pomáhá dětem pěstovat zvyky vycházející z moudrosti našich předků. Děti tak nacházejí své místo ve světě poznáváním obrazů činů a symbolů základních lidských hodnot vhodných k nápodobě.

Prostředí, ve kterém děti pobývají ovlivňuje jejich fantazii a rozvoj představivosti. Je tedy zvoleno vybavení z přírodních materiálů a přírodnin včetně hraček. Takové hračky neomezují dětskou představivost a podporují děti ve své jednoduchosti k různým podobám fantazie.

K malování jsou používány akvarelové barvy a voskové bločky, při kterém si kromě prstových her, ručních prací a hraní zlepšují jemnou motoriku.

K rytmu dne patří samozřejmě i volná hra a zejména pobyt dětí venku v přírodě, kde se mohou seznámit s rostlinami a zvířaty a tak být blíže k přírodě, více si jí vážit a chránit ji. Přirozeně se tak děti učí pěknému vztahu k životnímu prostředí ve svém nejbližším okolí, ale i vztahu k naší Zemi.