Školní rok 2018/2019

 3 dny v týdnu … 7.100 Kč/měs.           

4 dny v týdnu … 8.100 Kč/měs.           4 půl dny v týdnu … 6.090 Kč/měs.

5 dní v týdnu … 9.100 Kč/měs.           5 půl dní v týdnu … 6.740 Kč/měs.

Školní rok 2019/2020

Dětem nabízíme možnost celodenní a půldenní docházky ve variantách:      

4 dny v týdnu … 8.510 Kč/měs.           4 půl dny v týdnu … 6.400 Kč/měs.

5 dní v týdnu … 9.560 Kč/měs.           5 půl dní v týdnu … 7.080 Kč/měs.

 

1 půl den v týdnu (dopoledne) … 700 Kč/měs. Pozn. Stanoveno pro varianty mimo výše uvedené,
např. 
4 dny v týdnu + 1 půl den v týdnu = 8.510 + 700 = 9.210 Kč.

 

Celodenní docházka je od 8:00 do 17:00 a půldenní docházka je od 8:00 do 12:45.
Po půldenní docházce si rodiče děti vyzvedávají mezi 12:45 – 13:00.

V ceně školného jsou činnosti v rámci pravidelného rytmu týdnu (pečení chleba, malování akvarelem atd.),
kroužek eurytmie zajišťovaný externími lektory a dále nápoje, které jsou dětem kdykoliv k dispozici (voda, čaj).

Náklady na celodenní stravné se platí zvlášť, a to ve výši 100 Kč/den.
Celodenní stravné zahrnuje dopolední svačinu (15 Kč/den), oběd (70 Kč/den) a odpolední svačinu (15 Kč/den).

Naším dodavatelem je firma Ekolandia, s.r.o. Ekolandia připravuje jídelníčky ve spolupráci s nutriční terapeutkou,
která sleduje složení jídelníčků tak, aby odpovídal potřebám růstu a vývoji dětí.
Jídelníčky odpovídají normám MŠMT pro složení pokrmů
a zastoupení jednotlivých skupin potravin odpovídá spotřebnímu koši.
Firma Ekolandia je schopna v případě specifických potřeb dítěte dodat i dietní stravu.

Oběd je možný odhlásit nejpozději do 8:30 ráno předchozího dne, ve kterém dítě chybí, a potom jsou náklady vratné.

Číslo účtu Malého Velkého stromu je 268557977/0300.

Nejsme plátci DPH.

Školné a systém náhrad

– Úhrada školného a stravného na daný měsíc je splatná k 20. dni předcházejícího měsíce na účet 268557977/0300. Do zprávy pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. Zároveň prosíme o provedení 2 plateb (zvlášť pro školné a zvlášť pro stravné, každou s přiděleným variabilním symbolem).

– Docházku a stravné odhlašujte sms zprávou na telefonním čísle 733 364 745 nebo do sešitu na poličce v šatně školky, a to nejlépe den předem do 8:30 hodin ráno (z důvodu odhlášení stravy).

– Prosíme rodiče, aby nahlásili příchod dítěte po nemoci opět sms zprávou na telefonním čísle 733 364 745 nebo zápisem do sešitu na poličce v šatně školky, a to den předem do 8.30 hodin ráno (z důvodu objednání stravy).

– Oběd je možné odhlásit nejpozději do 8:30 ráno předchozího dne, ve kterém dítě chybí, a potom jsou náklady vratné. V případě že oběd nebude včas odhlášen, je možné si jej vyzvednout ve školce osobně (prosíme rodiče o přinesení krabiček se jménem dítěte, v případě že krabičky nebudou k dispozici, nebude oběd vydán a nárok na něj propadá).

– Při absenci dítěte se školné nevrací. Nevychozené dny je možné si nahradit do 1 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok vznikl, nejpozději však do června stávajícího školního roku (jinak nárok na náhrady zaniká). Využití náhrady je nutné ve školce nahlásit předem, a to nejpozději do 8.30 hodin předchozího dne, nejlépe však 2 dny předem (z důvodu objednání stravy). Náhrady jsou nepřenosné.

– Slevy ze školného při absenci dítěte nelze uplatnit.

– Četnost měsíční docházky lze měnit dle aktuální potřeby. Rodiče jsou povinni tuto změnu nahlásit e-mailem na malyvelkystrom@email.cz do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém dojde ke změně.

– V případě zahájení docházky k jinému dni než k začátku měsíce, je výpočet školného následující: nástup v 1. týdnu = plné měsíční školné, 2. týdnu = ¾ školného + 10%, 3. týdnu = ½ školného + 10%, 4. týdnu = ¼ školného + 10%.

– V případě ukončení docházky je nutné dítě odhlásit k 20. dni minimálně 2 měsíce předem, jinak vzniká provozovateli nárok na úhradu školného ve výši 50% z ceny školného.

– V případě přerušení docházky v době trvání minimálně 1 kalendářní měsíc vzniká provozovateli nárok do doby obnovení docházky na úhradu školného ve výši 50% z ceny školného sloužící jako poplatek za rezervaci místa ve školce.

– Nově příchozím dětem nabízíme 3 adaptační dny zdarma (stravné hradí rodič). V případě, že následná adaptace neproběhne dobře a docházka bude ukončena do 20. dne v měsíci, má rodič nárok na vrácení 20% z uhrazeného školného.

– Vždy k 30.6. daného roku je splatná záloha ve výši 1.000 Kč jako poplatek za rezervaci místa ve školce na nový školní rok. Tato záloha bude odečtena z 1. hrazeného školného v novém školním roce. Pokud dítě do školky nenastoupí, záloha se nevrací.

– Při úhradě ročního školného činí sleva 5%, při úhradě pololetního školného činí sleva 3%.

– Druhému a dalšímu sourozenci poskytujeme slevu 10% z ceny školného.

– Pokud rodič vyzvedne dítě po stanovené době (tolerance 15 minut zpoždění), bude mu počítáno za každou započatou hodinu 100 Kč.

– Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven 10 Kč denně.

– Za období vánočních a velikonočních prázdnin není možné uplatnit nárok na slevu na školném.

– Za období vánočních a velikonočních prázdnin (viz provozní řád, bod 12) není možné uplatnit nárok na slevu na školném.

– Ceny školného a stravného vychází z momentálního stavu tržních podmínek a je možné je v průběhu školního roku měnit.