Školní rok 2017/2018

Dětem nabízíme možnost celodenní a půldenní docházky ve variantách:

3 dny v týdnu … 7.100 Kč/měs.           3 půl dny v týdnu … 5.440 Kč/měs.

4 dny v týdnu … 8.100 Kč/měs.           4 půl dny v týdnu … 6.090 Kč/měs.

5 dní v týdnu … 9.100 Kč/měs.           5 půl dní v týdnu … 6.740 Kč/měs.

 

1 půl den v týdnu (dopoledne) … 700 Kč/měs. Pozn. Stanoveno pro varianty mimo výše uvedené,
např. 3 dny v týdnu + 1 půl den v týdnu = 7.100 + 700 = 7.800 Kč;
2 dny v týdnu + 1 půl den v týdnu = 7.100 – 700 = 6.400 Kč.

 

Celodenní docházka je od 8:00 do 17:00 a půldenní docházka je od 8:00 do 12:45 (dopolední).

V ceně školného jsou činnosti v rámci pravidelného rytmu týdnu (pečení chleba, malování akvarelem atd.),
kroužek eurytmie zajišťovaný externími lektory a dále nápoje, které jsou dětem kdykoliv k dispozici (voda, čaj).

Náklady na celodenní stravné se platí zvlášť, a to ve výši 100 Kč/den.
Celodenní stravné zahrnuje dopolední svačinu (15 Kč/den), oběd (70 Kč/den) a odpolední svačinu (15 Kč/den).

Naším dodavatelem je firma Jabloňka, s.r.o. (J.Jarmara), která nám připravuje zdravé jídlo v bio kvalitě
(maso, vajíčka z vlastních chovů a čerstvé kozí sýry).
Jídlo se vaří ráno, čerstvost je zaručena. Maso dětem podáváme 2x týdně (1x bílé maso, 1x ryba).
Jsme schopni zajistit i bezlepkovou stravu, na jiné specifické požadavky se můžeme určitě zeptat.

Školné i stravné je splatné k 20. dni předcházejícího měsíce. Výše stravného se odvíjí od předpokládaného počtu dní strávených ve školce.
Oběd je možný odhlásit do 8:30 dne, ve kterém dítě chybí, a potom jsou náklady vratné.

Číslo účtu Malého Velkého stromu je 268557977/0300.

Nejsme plátci DPH.

Školné a systém náhrad

– Úhrada školného a stravného na daný měsíc je splatná k 20. dni předcházejícího měsíce na účet 268557977/0300. Do zprávy pro příjemce pište jméno dítěte
a uveďte přidělený v.s. (zvlášť pro školné a stravné).

– Oběd je možný odhlásit nejpozději do 8:30 ráno dne, kdy dítě chybí, a potom jsou náklady vratné.

– Docházku rovněž odhlašujte nejpozději do 8:30 ráno dne, kdy dítě chybí, na adresu malyvelkystrom@email.cz, příp. telefonicky na čísle 733 364 745.

– Absenci dítěte z důvodu dovolené je nutné nahlásit minimálně 14 dní předem. V případě nedodržení této lhůty má provozovatel nárok na úhradu školného v plné výši.

– Při absenci dítěte se školné nevrací.  Pro všechny varianty půldenní docházky (3, 4, 5 půldní v týdnu) a variantu celodenní docházky 3 dny v týdnu je možné si nevychozené dny nahradit v běžném školním roce (do června), a to do 2 měsíců následujících po měsíci, ve kterém nárok vznikl (jinak nárok na náhrady zaniká). Pro varianty celodenní docházky 4 a 5 dní v týdnu je možné si nevychozené dny nahradit v měsíci srpnu v rámci příměstských táborů. V tomto případě je možné nahradit absenci dítěte v délce trvání maximálně 1 měsíce. Chybělo-li dítě v průběhu roku více než 1 měsíc, nárok na dodatečné náhrady zaniká. Náhrady jsou nepřenosné.

– Slevy ze školného při absenci dítěte nelze uplatnit.

– Četnost měsíční docházky lze měnit dle aktuální potřeby. Rodiče jsou povinni tuto změnu nahlásit písemně do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém dojde ke změně.

– V případě zahájení docházky k jinému dni než k začátku měsíce, je výpočet školného následující: nástup v 1. týdnu = plné měsíční školné, 2. týdnu = ¾ školného + 10%, 3. týdnu = ½ školného + 10%, 4. týdnu = ¼ školného + 10%.

– V případě ukončení docházky je nutné dítě odhlásit k 20. dni předcházejícího měsíce, jinak vzniká provozovateli nárok na úhradu školného ve výši 50% z ceny školného.

– Nově příchozím dětem nabízíme 3 adaptační dny zdarma (stravné hradí rodič). V případě, že následná adaptace neproběhne dobře a docházka bude ukončena do 20. dne v měsíci, má rodič nárok na vrácení 20% z uhrazeného školného.

– K 30. 6. 2017 je splatná záloha ve výši 1.000 Kč jako poplatek za rezervaci místa ve školce na nový školní rok 2017/2018. Tato záloha bude odečtena z 1. hrazeného školného v novém školním roce 2017/2018. Pokud dítě do školky nenastoupí, záloha je nevratná.

– Při úhradě ročního školného činí sleva 5%, při úhradě pololetního školného činí sleva 3%.

– Sourozenci poskytujeme slevu 10%.

– Pokud rodič vyzvedne dítě po stanovené době (tolerance 20 minut zpoždění), bude mu počítáno za každou započatou hodinu 100 Kč.

– Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven 10 Kč denně.